Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2024

 

Aan de leden van onze vereniging

 

Hiermee wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering op woensdag 27 maart 2024 om 14.00 uur in Dorpshuis “De Sprunk”.

 

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 29 maart 2023 (Klik hier voor Verslag Ledenvergadering)
 3. Jaarverslag 2023 (Klik hier voor Jaarverslag)
 4. Financieel verslag 2023 en begroting 2024 
 5. Verslag van Financiële Controle Commissie met het voorstel om het financieel verslag goed te keuren en het Bestuur décharge te verlenen voor het in 2023 gevoerde financiële beleid.
 6. Benoeming van een lid van de Financiële Controle Commissie
  Periodiek aftredend is de heer Ton Bots
  Door het Bestuur wordt in zijn plaats kandidaat gesteld,
  Mevrouw A.M.M.T. ( Marij ) van den Goor – Rongen
 7. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw Nel Rooijakkers-van Moock. Verder is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar de heer Jo Bos. In zijn plaats wordt door het bestuur kandidaat gesteld
  de heer L.G.L. ( Wiet ) Pouwels

Eventuele andere kandidaten voor zowel de Financiële Controle Commissie als het Bestuur kunnen zich tot 20 maart 2024 melden bij de voorzitter.

 1. Mededelingen
 • Project doortrappen

 9. Rondvraag

10.Sluiting

 

Hopelijk zullen heel veel leden deze vergadering bijwonen. Het is elk jaar toch het moment, waarop wij ons als bestuur tegenover onze leden willen verantwoorden voor hetgeen er in het afgelopen verenigingsjaar zowel op organisatorisch als financieel gebied is gebeurd. Na afloop van de vergadering is er koffie met vlaai en een optreden van “ Charpieter.”

Namens het bestuur,

Wim van Dommelen, voorzitter.

 

Bijlagen (de bijlage wordt in een nieuw tabblad geopend):