Verslag Algemene Leden Vergadering op 29 maart 2023

  1. Opening
    Voorzitter Wie Smets opent om klokslag twee uur deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
    Hij constateert dat  bij deze vergadering 64 leden aanwezig zijn en dat
    14 leden zich hebben afgemeld waaronder helaas ook onze scheidende secretaris Wim Berkers die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.
    Helaas hebben we in het afgelopen verenigingsjaar, wegens overlijden afscheid moeten nemen van twee van onze leden te weten Jan Bos en Riek Ghielen-Lemmen.

De voorzitter vraagt een kort moment van stilte om hen te gedenken.

 

Verder maakt hij er melding van, dat KBO Limburg na jaren van discussie per 1 jan. j.l. het lidmaatschap van de landelijke uni KBO-PCOB heeft opgezegd.

Ook maken de 11 kbo’s van de gemeente Peel en Maas geen deel meer uit van de regio 3 van kbo Limburg, en gaan zelfstandig verder.

De voorzitter is erg blij te kunnen melden, dat het aantal leden, door de succesvolle ledenwerf actie is gegroeid van 131 per 1 jan 2022 naar 154 op 31 december.

Hiermee verklaart hij de vergadering voor geopend en stelt aan de orde:

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 30 maart 2022

Dit verslag was als bijlage aan de uitnodiging voor de vergadering toegevoegd. Aangezien niemand van de aanwezigen op of aanmerking maakt wordt het verslag op voorstel van de voorzitter ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Jaarverslag 2022

Ook dit was samen met de uitnodiging aan alle leden toegestuurd. Omdat ook hierop, vanuit de vergadering, geen op of aanmerkingen zijn, wordt het op voorstel van de voorzitter ongewijzigd vastgesteld.

 

4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023

Voor het financieel verslag dat eveneens aan de vergaderstukken was toegevoegd gaf de voorzitter het woord aan de penningmeester Jo Bos die een korte toelichting geeft. Hij constateert dat de financiële situatie niet erg rooskleurig is.

Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde:

  

5. Verslag financiële controle commissie

Louis Verwey krijgt hiervoor het woord, hij deelt mede dat er bij de controle van de financiële administratie geen bijzonderheden zijn vast gesteld en alles in orde werd bevonden.

De voorzitter bedankt de financiële controle commissie voor hun werkzaamheden en stelt vervolgens de vergadering voor het bestuur  décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  Met applaus gaat de vergadering akkoord met dit voorstel.

 

6. Benoeming van een lid van de Financiële Controle Commissie

De voorzitter bedankt Louis Verwey, die aftredend is, voor zijn werkzaamheden in de afgelopen drie jaar.

In zijn plaats  wordt door het bestuur mevrouw M.A.J. ( Riet )  van Dommelen – Peeters De Koningstraat 55 Koningslust kandidaat gesteld.

Met applaus wordt het voorstel van het bestuur goedgekeurd.

 

7. Contributie 2024 en 2025

Hiervoor geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester.

Gezien de al eerder genoemde financiële positie, de aankomende huur voor het gebruik van ons dorpshuis en de onzekerheid over de gemeentelijke subsidie na 2025 wordt zijn voorstel de contributie in twee stappen te verhogen, naar € 32,50 in 2024 en € 35,00 in 2025 met applaus door de vergadering aangenomen.

 

8. Bestuursverkiezing:

Volgens rooster is mevrouw Nel Rooijakkers-Mook aftredend. Zij is herkiesbaar en wordt door het bestuur kandidaat gesteld. Omdat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld wordt Nel onder applaus herbenoemd.

 

Verder is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar de heer Wim Berkers. In zijn plaats wordt de heer W.M.M. ( Wim ) van Dommelen kandidaat gesteld. Omdat ook hier geen tegenkandidaten zijn wordt Wim bij acclamatie onder applaus door de vergadering benoemd.

 

Om persoonlijke redenen treedt mevrouw Hendrien Vullings- Minten per vandaag af.

Het voorstel van het bestuur om in de daardoor ontstane vacature dit jaar niet te voorzien wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

De voorzitter deelt mee dat in de in 2018 ontstane vacature, door het indertijd aftreden van Piet Nijssen,  nog steeds niet was voorzien. Door het bestuur werd  mevrouw        

 A.H.M. ( Lien ) Strijbos – Peeters voor deze vacature kandidaat gesteld. Met een applaus wordt haar benoeming door de vergadering bekrachtigd.

 

Tenslotte deelt de voorzitter de vergadering het besluit van het bestuur mede dat hij zal aftreden als voorzitter en daarna de functie van secretaris gaat invullen.

 

9. Verkiezing voorzitter van het bestuur:

Omdat volgens de statuten de benoeming van de voorzitter door de algemene leden vergadering moet gebeuren, vraagt de voorzitter de vergadering ermee in te stemmen dat Wim van Dommelen de nieuwe voorzitter wordt.

Onder applaus gaat de vergadering hiermee akkoord.

 

10. Afscheid terugtredende bestuursleden:

 

Hendrien Vullings

De voorzitter zegt het erg jammer te vinden, dat zij stopt als bestuurslid maar geeft aan alle begrip te hebben voor haar besluit.

Na zijn dankwoord ontvangt zij een bloemetje en een kleine attentie.

 

Wim Berkers

Helaas was Wim Berkers vanwege ziekte niet aanwezig, hij werd door de voorzitter namens de KBO van harte beterschap gewenst.

De voorzitter memoreerde de kartrekkers rol die Wim, in de 16 jaar als bestuurslid, vervulde binnen de KBO.

Naast secretaris was hij ook ledenadministrateur; vrijwillige ouderenadviseur hulp bij belasting invullen.

In zijn plaats ontving zijn vrouw Annie de bloemen en attentie.

 

11. Mededelingen:

De voorzitter gaf het woord aan Piet Geurts die een uitgebreide presentatie gaf over het dorpsvervoer.

 

12. Rondvraag:

Jos Berkers wijst de vergadering op een tafeltennis clinic op 6 april in het kader van gezond leven

Wim van Dommelen dankt namens hemzelf en Lien Srijbos de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen.

 

13. Sluiting:

            De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng in de vergadering.

            Hij wenst iedereen veel plezier bij het optreden van de Golden Liesjes