Agenda Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

Koningslust, 14 februari 2023

Aan de leden van onze vereniging

 Hiermee wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering op woensdag 29 maart 2023 om 14.00 uur in Dorpshuis “De Sprunk”.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 30 maart 2022 (bijlage)
 3. Jaarverslag 2022 (bijgesloten)
 4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023 (bijgesloten)
 5. Verslag van Financiële Controle Commissie met het voorstel om het financieel verslag goed te keuren en het Bestuur décharge te verlenen voor het in 2022 gevoerde financiële beleid.
 6. Benoeming van een lid van de Financiële Controle Commissie
  Periodiek aftredend is de heer Louis Verwey
  Door het Bestuur wordt in zijn plaats kandidaat gesteld,
  Mevrouw A.J. (Riet) van Dommelen-Peeters, De Koningstraat 55 Koningslust
 7. Contributie 2024 en 2025
  Het bestuur stelt de vergadering voor om, gezien de financiële positie van de vereniging en de vooruitzichten voor de komende jaren, de contributie in twee stappen te verhogen. Dit betekent dat deze in 2024 naar € 32,50 gaat en in 2025 naar € 35,00.  
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend volgens rooster is mevrouw Nel Rooijakkers-van Moock.
  Zij is herkiesbaar en wordt door het bestuur kandidaat gesteld.

  Verder is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar de heer Wim Berkers.
  In zijn plaats wordt door het bestuur kandidaat gesteld
  de heer M.M. (Wim) van Dommelen, Poorterweg 4, Koningslust.

  Ook treedt vandaag om persoonlijke reden af mevrouw Hendrien Vullings-Minten.
  Het bestuur stelt de vergadering voor om in de daardoor ontstane vacature dit jaar
  niet te voorzien.

  Verder is er nog een vacature die in 2018 ontstaan is door het aftreden van
  de heer Piet Nijssen. Het bestuur stelt thans voor om in zijn plaats te benoemen:
  Mevrouw A.H.M. (Lien) Strijbos-Peeters, Poorterweg 28 te Koningslust.

  Tenslotte is door het bestuur besloten, dat voorzitter Wie Smets zal terugtreden als voorzitter en dat hij vervolgens de functie van secretaris op zich gaat nemen.

 9. Verkiezing voorzitter van het bestuur
  Het bestuur stelt de vergadering voor om als nieuwe voorzitter van onze vereniging
  te benoemen de vandaag gekozen heer Wim van Dommelen.

Eventuele andere kandidaten voor zowel de Financiële Controle Commissie als het Bestuur kunnen zich tot 22 maart 2023 melden bij de voorzitter.

 1. Afscheid van terugtredende bestuursleden

 2. Mededelingen

 3. Rondvraag

 4. Sluiting

 

Hopelijk zullen heel veel leden deze vergadering bijwonen.
Het is elk jaar toch het moment, waarop wij ons als bestuur tegenover onze leden willen verantwoorden voor hetgeen er in het afgelopen verenigingsjaar zowel op organisatorisch als financieel gebied is gebeurd.

Bovendien wordt de leden gevraagd om een aantal belangrijke besluiten te nemen.
Na afloop van de vergadering is er koffie met vlaai en een optreden van  zanggroep
“De Golden Liesjes”.
Dit moet dan een mooi besluit worden van deze algemene vergadering.

 

Namens het bestuur,

Wie Smets, voorzitter