Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Koningslust, 28 februari 2022

 Aan de leden van onze vereniging

Hiermee wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering,

die plaats vindt op woensdag 30 maart 2022 om 14.00 uur in Dorpshuis “De Sprunk”.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 27 maart 2019
  ( dit verslag is in februari 2020 al aan alle leden toegezonden)
 3. Jaarverslag 2019 (eveneens in februari 2020 reeds toegezonden)
  Jaarverslag 2020 (zie bijlage)
  Jaarverslag 2021 (zie bijlage)
 4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 (reeds in februari 2020 toegezonden)
  Financieel verslag 2020 en begroting 2021 (zie bijlage)
  Financieel verslag 2021 en begroting 2022 (zie bijlage)
 5. Verslag van Financiële Controle Commissie met het voorstel om de verslagen goed te keuren en het Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
 6. Benoeming van twee leden van de Financiële Controle Commissie
  Periodiek aftredend was in 2020 de heer Frans Koch
  Door het Bestuur werd in zijn plaats kandidaat gesteld:
  de heer J.P.P. (Jan) van Dommelen, De Koningstraat 55 te Koningslust
  Deze is helaas op 31 mei 2021 overleden. In zijn plaats wordt thans door het bestuur kandidaat gesteld: De heer A.J. (Ton) Bots, De Koningstraat 62, 5984 NJ Koningslust.
  Door het overlijden van Jac Rooijakkers op 8 juli 2019 was in deze commissie nog een vacature ontstaan.
  Door het bestuur werd in deze vacature kandidaat gesteld:
  De heer L.A.J. (Louis) Verwey, Adriaansweg 50 te Koningslust.
  Zijn kandidatuur is op 28 februari 2021 door de leden geaccordeerd.
  Periodiek aftredend in 2021 was de heer Hay Pollaart.
  In zijn plaats wordt thans door het bestuur kandidaat gesteld
  de heer H.G.M. (Hay) Caelers, Rector Isidorusstraat 23, 5984 NB Koningslust.
 7. Bestuursverkiezing
  Volgens rooster was in 2020 aftredend: de heer Wie Smets
  Hij is in zijn functie als voorzitter door het bestuur kandidaat gesteld
  Ook was in 2020 volgens rooster aftredend de heer Jo Bos
  Hij was eveneens herkiesbaar en ook hij werd door het bestuur kandidaat gesteld.
  Beide herbenoemingen werden eveneens op 28 februari 2021 door de leden goedgekeurd.
  In 2021 was periodiek aftredend mevrouw Hendrien Vullings-Minten.
  Zij stelt zich herkiesbaar en zij wordt door het bestuur voorgedragen voor herverkiezing.
  Thans is periodiek aftredend mevrouw Mia van Hensberg-Dorssers.
  Zij is recent verhuisd naar Panningen en zij stelt zich daarom niet meer verkiesbaar.
  In de daardoor ontstane vacature wordt door het bestuur kandidaat gesteld mevrouw M.H. (Ria) Heesen-Grommen, Vogelzang 22, 5984 PK Koningslust.
  Eventuele andere kandidaten voor zowel de Financiële Controle Commissie als het Bestuur kunnen zich tot 23 maart 2022 melden bij de voorzitter.
 8. Mededelingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Ik hoop dat heel veel leden deze vergadering zullen bijwonen. Het is elk jaar toch het moment, waarop wij ons als bestuur tegenover onze leden kunnen/moeten verantwoorden voor hetgeen er in het afgelopen verenigingsjaren zowel op organisatorisch als financieel gebied is gebeurd. Na afloop van de vergadering is er koffie met vlaai en een optreden van de Brabantse troubadour Tonnie Wijnands.
Dit moet dan een mooi besluit worden van deze algemene vergadering.

Klik op de link “Jaarverslag 2021” om het jaarverslag te openen.

Namens het bestuur,

Wie Smets, voorzitter