Mededelingen van het bestuur februari 2022

Beste leden,

Contributie
Het bestuur heeft in zijn vergadering van 31 januari 2022 besloten om
dit jaar geen contributie te heffen.
Dit besluit is ingegeven door de situatie die het gevolg is van de afgekondigde maatregelen in verband met het coronavirus. Als gevolg daarvan hebben er de afgelopen twee jaar nauwelijks activiteiten kunnen plaats vinden.

Algemene Leden Vergaderingen
Besloten is verder dat, tegelijk met de algemene leden vergadering van 2022,
de vergaderingen van de jaren 2020 en 2021 zullen worden gehouden.
De datum van 30 maart 2022 blijft (voorlopig) gehandhaafd en de stukken voor deze vergaderingen zullen, zoals eerder al is aangekondigd, eind februari/begin maart aan alle leden worden toegestuurd voor zover dit in het verleden niet reeds gebeurd is.

Ledenwerving
In de achterliggende maanden zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor een grote actie om nieuwe leden te werven. Nu gaat het erop aankomen.
We zullen aan heel Koningslust laten weten dat wij dringend om nieuwe leden verlegen zitten. Dat doen we door publicatie op onze website, (www.kbokoningslust.nl) een artikel in het weekblad “Hallo Peel en Maas” en met een posteractie.
Bij deze posteractie hebben we de hulp van onze huidige leden nodig.
We willen op diverse plaatsten in ons dorp posters ophangen om aandacht te vragen voor onze actie.
Zoals in dorpshuis de Sprunk, bij cafetaria ’t Hepke, café de Poorter en bij
particuliere woningen
Wij vragen dringend om uw medewerking. Onze actie moet slagen!!!
Als u een poster wilt ophangen dan kunt u dat vóór 10 maart melden bij een van onze bestuursleden.
Zodra de actie van start gaat zullen wij de posters bezorgen en dan kunt u ze (goed zichtbaar) ophangen.
Nogmaals: Het hele dorp moet weten dat we dringend behoefte hebben aan nieuwe leden.

Jaarprogramma 2022
Het jaarprogramma voor het lopende jaar is nog omgeven door veel onzekerheden.
Navraag bij een aantal zusterverenigingen heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat kienen voorlopig niet tot de mogelijkheden gaat behoren. Daarom is besloten om met het toezenden van het programma te wachten tot alle onzekerheden tot het verleden behoren.