Verslag Algemene Leden Vergadering op 30 maart 2022

Verslag Algemene Leden Vergadering op 30 maart 2022

 1. Opening
  Voorzitter Wie Smets opent om klokslag twee uur deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
  Hij maakt melding van het feit dat bij deze vergadering 52 leden aanwezig zijn en dat
  16 leden zich om diverse redenen hebben afgemeld.
  De voorzitter memoreert dat hij met voldoening vaststelt dat we eindelijk weer fysiek kunnen vergaderen. Dat was de laatste keer het geval op 27 maart 2019!!
  Hij geeft aan dat we vandaag drie algemene vergaderingen tegelijk gaan houden.
  Hij maakt vervolgens in zijn openingswoord melding van het feit dat we sinds de vorige vergadering afscheid hebben moeten nemen van de volgende leden:
  Wiel Ottenheijm, Wie Bos, Tiny Bongers-Smets, An Kurvers-Koch, Dré Dorssers,
  Math Hermans, Jan van Dommelen, Thei Verhaegh en Marjan Cox-Vervoort.
  Hij verzoekt de aanwezigen om een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overledenen.
  Vanwege de overheidsmaatregelen als gevolg van de corona epidemie hebben we de afgelopen twee jaren nauwelijks activiteiten kunnen organiseren.
  Hij spreekt de hoop uit dat we deze situatie voorgoed achter ons kunnen laten.
  Verder gaat de voorzitter nog even in op de onderhand nijpende situatie aangaande het aantal leden van onze vereniging. Dit door overlijden en verhuizing inmiddels gedaald tot 134.
  Hij maakt zeer summier melding van een inmiddels gestarte ledenwervingsactie waarvan de uitkomst nog niet kan worden vastgesteld, maar waarvan we onze leden binnenkort op de hoogte zullen stellen. Hiermee is de vergadering geopend en stelt de voorzitter aan de orde:
 2. Het verslag van de vergadering op 27 maart 2019
  Dit verslag is in februari 2020 aan alle leden toegestuurd. De voorzitter stelt het verslag paginagewijs aan de orde en constateert dat geen van de aanwezigen over dit verslag op of aanmerkingen wenst te maken.
  Hij stelt de vergadering voor om het verslag ongewijzigd vast te stellen en met dit voorstel gaat de vergadering akkoord.
 3. Hierna stelt de voorzitter aan de orde:
  Het jaarverslag over 2019
  Ook dit verslag is in februari 2020 aan de leden gezonden en desgevraagd wenst ook over dit verslag niemand op- of aanmerkingen te maken. Op voorstel van de voorzitter wordt ook dit verslag door de vergadering ongewijzigd vastgesteld.
  Hierna stelt de voorzitter aan de orde:
  Het jaarverslag over 2020  
  Dit verslag is bij stukken van deze vergadering aan de leden toegezonden.
  Aangezien het verslag bij geen van de aanwezigen vragen oproept, wordt het op voorstel van de voorzitter ongewijzigd vastgesteld.
  Het jaarverslag over 2021 is eveneens bij de stukken van deze vergadering toegezonden en ook dit verslag roept bij de vergadering geen vragen of opmerkingen op. Op voorstel van de voorzitter wordt ook dit verslag door de vergadering ongewijzigd vastgesteld.
 4. De voorzitter stelt hierna aan de orde:
  Het financieel verslag over 2019 en de begroting over 2020
  Deze stukken zij eveneens in februari 2020 aan alle leden toegezonden.
  Penningmeester Jo Bos geeft de vergadering een korte toelichting op het verslag.
  De belangrijkste posten aan de uitgavenzijde zijn: Kosten kerstviering (€ 1.884,60) en de vergaderkosten (€ 1.083,10) en de kosten KBO Limburg (€ 2.301,60).

  Hierna wordt aan de orde gesteld:
  Het Financieel verslag over 2020 en de begroting 2021
  Het betreffende verslag is bij de stukken van deze vergadering gevoegd
  Dit is het financieel verslag over het eerste coronajaar. De penningmeester licht toe dat er geen activiteiten werden georganiseerd en dat de alternatieve kerstviering € 1.855,13 heeft gekost. De voorzitter stelt hierna aan de orde:
  Het Financieel verslag over 2021 en de begroting 2022
  Ook deze stukken hebben de leden tegelijk met de agenda voor deze vergadering ontvangen.
  De penningmeester licht toe dat ook in dit verslagjaar geen activiteiten hebben plaats gevonden.
  De grootste uitgavenpost bestaat uit de afdracht aan KBO Limburg en bedraagt € 2.346,34).  

 5. Alvorens goedkeuring van deze stukken door de vergadering aan de orde te stellen, geeft de voorzitter het woord aan de woordvoerders van de Financiële Controle Commissie.
  Zowel Hay Pollaart als Louis Verwey geven desgevraagd aan dat de controle van de financiële administratie van de drie gecontroleerde boekjaren geen bijzonderheden heeft aangetoond en dat alles in orde werd bevonden.
  De voorzitter bedankt de leden van Financiële Controlecommissie voor hun werkzaamheden en stelt de vergadering voor om de betreffende stukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
  De vergadering gaat onder applaus met dit voorstel akkoord.
 6. Benoeming van twee leden van de Financiële Controle Commissie
  Aan de orde is de benoeming van twee leden van de financiële controlecommissie.
  Periodiek aftredend was in 2020 de heer Frans Koch. Door het bestuur werd toen in zijn plaats kandidaat gesteld, de heer J.P.P. van Dommelen,  De Koningstraat 55, Koningslust.
  Aangezien deze op 31 mei 2021 is overleden, wordt thans door het bestuur in zijn plaats kandidaat gesteld, de heer A.J. (Ton) Bots, de Koningstraat 62, 5984 NJ Koningslust.
  Het verzoek aan de vergadering om de benoeming goed te keuren, werd met applaus begroet.
  Door het overlijden van de heer Jac Rooijakkers op 8 juli 219 was er in deze commissie nog een vacature ontstaan. Door het bestuur werd in deze vacature kandidaat gesteld de heer L.A.J. (Louis) Verwey, Adriaansweg 50 te Koningslust.
  Zijn kandidatuur is op 28 februari 2021 door de leden geaccordeerd.
  Periodiek aftredend was in 2021 de heer Hay Pollaart. In zijn plaats wordt thans door het bestuur kandidaat gesteld de heer H.G.M. (Hay) Caelers, Rector Isidorusstraat 23, 5984 NB  Koningslust. Ook het voorstel aan de vergadering om de kandidatuur van de heer Caelers goed te keuren, werd met applaus begroet. Hay Pollaart wordt door de voorzitter bedankt voor het werk dat hij in de commissie heeft verricht.
 7. Bestuursverkiezing
  Volgens rooster waren in 2020 aftredend de heren Wie Smets en Jo Bos.
  Beide waren herkiesbaar en als zodanig door het bestuur kandidaat gesteld. Beide herbenoemingen werden op 28 februari 2021 door de leden goedgekeurd.
  In 2021 was periodiek aftredend mevrouw Hendrien Vullings-Minten. Zij stelt zich verkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor herverkiezing. Aangezien er voor deze vacature geen andere kandidaten beschikbaar zijn wordt voorgesteld om mevrouw Vullings-Minten te herbenoemen. De vergadering gaat met applaus akkoord.
  Thans is periodiek aftredend mevrouw Mia van Hensberg-Dorssers. Zij stelt zich niet meer verkiesbaar. Hierdoor ontstaat een vacature die het bestuur wil invullen met de kandidatuur van mevrouw M.H. (Ria) Heesen-Grommen, Vogelzang 22 5984 PK Koningslust. Aangezien ook voor deze vacature geen andere kandidaten zijn gesteld, wordt voorgesteld om mevrouw Heesen-Grommen bij acclamatie te kiezen. De vergadering begeleidt ook deze benoeming met een hartelijk applaus. De voorzitter feliciteert het nieuwe bestuurslid met haar benoeming en hij wenst haar welkom in het bestuur en heel veel succes in haar functie.
 8. Mededelingen
  Wie Smets dankt mede namens Jo Bos
  voor het in hen gestelde vertrouwen door de accordering van hun herbenoeming op 28 februari 2021. Hij belooft de vergadering, ook namens Jo, om hun uiterste best te doen, dit vertrouwen niet te beschamen.
  De voorzitter deelt de vergadering mee dat recent een wijziging heeft plaats gevonden in ons postbestellers corps. Twan Bos is na twintig (!!) jaar gestopt en hij is opgevolgd door Huub Derix. De voorzitter bedankt Twan voor zijn jarenlange trouwe dienst.  Tenslotte richt de voorzitter het woord tot ons afscheidnemend bestuurslid, Mia van Hensberg-Dorssers.
  Zij heeft vanaf 2014 deel uitgemaakt van ons bestuur en heeft in haar hoedanigheid als bestuurslid diverse taken op uitstekende wijze vervuld. Betrokken bij de organisatie van het kienen, de kerstviering, de 80 en 90-jarigen de eettafel en de postbezorging. Haar inbreng in de bestuursvergaderingen zullen wij node missen. 
 9. Rondvraag
  Desgevraagd wenst niemand van de aanwezigen gebruik te maken van de rondvraag.
 10. Sluiting
  De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en voor het vlotte verloop van deze drie vergaderingen.
  Hij wenst de aanwezigen heel veel plezier bij het optreden van Tonnie Wijnands en daarna wel thuis.

 

 

Jaarverslag 2022

Inleiding
Hoewel er aan het begin van 2022 nog de nodige restricties golden werd het met het vorderen van de tijd toch duidelijk, dat het coronavirus in Nederland (voorlopig) op zijn laatste benen liep.

Vanaf het einde van januari werden steeds meer beperkingen losgelaten en kregen we weer mogelijkheden om onze verenigingsactiviteiten te hervatten.

Aangezien er aanvankelijk echter nog niet veel mogelijk was had het bestuur eerder al in 2021 besloten om het jaar 2022 te gebruiken voor het opzetten van een actie om nieuwe leden te werven.

Leden
Op 1 januari 2022 telde onze vereniging 131 leden.

Met succesvolle ledenwervingsactiekwamen 26 nieuwe leden onze vereniging versterken.
Aangezien er in ons verslagjaar twee sterfgevallen te betreuren vielen en één lid haar lidmaatschap opzegde vanwege verhuizing kwam ons leden bestand aan het einde van het verslagjaar uit op 154.

Bestuur

Het bestuur telde in het verslagjaar nog steeds zes leden.
Het bestuur vergaderde in 2022 elf keer.

Verder werd door afgevaardigden van ons bestuur deelgenomen aan tien bijeenkomsten van
KBO Limburg, respectievelijk regionaal en gemeentelijke overleg.

Ook werd medio 2022 een extra bijeenkomst belegd voor onze nieuwe leden.
Enerzijds, om nader met elkaar kennis te maken en anderzijds om wensen en suggesties vanuit deze groep te horen. Naar de mening van alle deelnemers heeft deze geanimeerde bijeenkomst zeker aan de verwachtingen beantwoord.
Aan het begin van het jaar werd door het bestuur het historische besluit genomen om, vanwege de coronaperikelen, geen contributie te heffen over 2022.

Website
Sinds medio 2022 beschikt onze vereniging over een eigen website. (www.kbokoningslust.nl)

De tweede helft van het verslagjaar is gebruikt om de site verder in te richten en te onderhouden.

Dit laatste is een activiteit waarvoor het bestuur nog op zoek is naar een paar mensen die onze webmasters willen ondersteunen.

Activiteiten

Op 11 mei werd met 30 leden in het kader van een themamiddag veiligheid een bezoek gebracht aan de Risk Factory in Venlo. Het was een gezellige en leerzame middag.

Op 18 augustus namen 31 leden deel aan de grote fietstocht. Mede begunstigd door het mooie weer werd het een schitterende dag, die we voorlopig in ons jaarprogramma blijven opnemen.

Onze najaarsactiviteit bestond dit jaar uit een workshop geheugentraining.
Op 16 november kregen 40 deelnemers allerlei tips om hun geheugen fris en fit te houden.

Het verslagjaar werd qua activiteiten besloten met onze traditionele kerstmiddag.
77 Leden konden op deze middag genieten van een sfeervol optreden van de zanggroep “Schone Schijn” en een goed verzorgde koffietafel.   

Dankwoord
Het bestuur hecht eraan om iedereen die het afgelopen jaar geholpen heeft om onze vereniging draaiend te houden, te danken voor hun steun.

Bij het ophangen van posters voor onze ledenwervingsactie, het maandelijks bezorgen van de post, de organisatie van de fietstocht en het werk aan onze website.

Al met al is 2022 hiermee toch nog een jaar geworden waaraan we goede herinneringen bewaren.
Vol goede moed op naar 2023!!

 

Koningslust, januari 2023                                                     Wim Berkers, secretaris