Jaarverslag 2021

Omdat het coronavirus hardnekkiger was dan verwacht is ook het jaar 2021 wat betreft verenigingsactiviteiten een nagenoeg “verloren jaar” geworden.

Tijdens de laatste van de onderhand traditioneel geworden persconferenties op 26 november werden nieuwe, verdergaande maatregelen aangekondigd. Deze legden met name beperkingen op aan winkels. horeca, sportlocaties en evenementen.

Leden
Onze vereniging telde op 1 januari van dit verslagjaar 135 leden.

Door overlijden moesten we helaas afscheid nemen van vijf leden, te weten:

op 5 januari van Dré Dorssers, 80 jaar
op 23 januari van Math Hermans, 69 jaar
op 31 mei van Jan van Dommelen, 73 jaar
op 22 oktober van Thei Verhaegh, 90 jaar
op 09 december van Marjan Cox-Vervoort, 67 jaar
Twee leden zegden hun lidmaatschap op vanwege verhuizing
Omdat we drie nieuwe leden mochten verwelkomen telden we op het einde van het jaar nog 131 leden.

 

Bestuur
Het bestuur telde ook in 2021 zes leden en was daarmee nog steeds niet op volle sterkte.
Hopelijk zal aan deze ongewenste situatie in 2022 een einde gaan komen.
In het verslagjaar was vergaderen lange tijd niet op normale wijze mogelijk. Niettemin kwam het bestuur in 2021 zes keer samen om een aan tal verenigingsrechtelijke zaken te regelen.

 

Website voor KBO Koningslust
Door de virusperikelen zijn ook de voorbereidingen voor onze website danig vertraagd.

Nu gaat het er echter toch van komen. de site is vooralsnog te vinden via https://kbolimburg.nl/koningslust

Wij zullen uiteraard niet nalaten om u van de verdere voortgang op de hoogte te houden.

Ledenwerving
In het verslagjaar is het bestuur gestart met de voorbereidingen voor een grote ledenwervingsactie.
Voor het welslagen van deze actie zal ook een beroep gedaan worden op ons huidige leden.
Zij kunnen het bestuur helpen bij de poging om ons ledenbestand naar een hoger niveau te tillen.
Houd hiervoor onze website en het lokale nieuwsblad “Hallo Peel en Maas” in de gaten.

 

Kerstmiddag

De voorbereidingen voor onze traditionele kerstmiddag waren nagenoeg afgerond toen de hierboven reeds genoemde persconferentie ons ook van deze laatste mogelijkheid om in 2021 samen te komen beroofde.
Het bestuur beraadt zich over een alternatief zodra de mogelijkheid daartoe zich aandient.

 

Dank
Traditioneel besluit ik dit jaarverslag met een dankwoord aan hen die ons als bestuur hebben geholpen om ook het moeilijke verslagjaar 2021 zo goed en zo kwaad als mogelijk door te komen.

Mijn collega’s en ik zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

 

Koningslust, januari 2022                                                                 Wim Berkers, secretaris